רשום כבר?
התחבר
לא רשום?
הירשם
אתם כאן: Home / תקנון פעילות #DIY41

תקנון פעילות #DIY41

א.     כללי

 1. כללי תקנון זה נועדו להסדיר את הכללים על-פיהם תנוהל פעילות "41 DIY" הנערכת על-ידי חברת אימג'ין מדיה בע"מ (להלן: "אימג'ין" או "החברה") במסגרת עמוד האינסטגרם בכתובת: https://www.instagram.com/diypagecoil/ (להלן: "דף הפעילות" ו"הפעילות").
 2. ההשתתפות בפעילות מעידה ומבטאת את הסכמתך לתנאים אלה ולפיכך הנך מתבקש לקרוא את כל הוראות תקנון זה בעיון.
 3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לבנים ובנות כאחד.

ב.      תנאי השתתפות בתחרות

 1. מובהר כי במידה ויידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות להשתתפות בפעילות ו/או בשלב כלשהו מהפעילות ו/או למימוש הזכייה על ידי הזוכה/ים בפעילות, אישורים אלה ייחשבו כתנאים נוספים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה.
 2. המשתתפים בפעילות מאשרים כי קראו, הבינו ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את אימג'ין ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות ו/או לכל שלב משלבי הפעילות, כולל לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו, והמשתתף בפעילות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את אימג'ין ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או הזכייה בו ו/או מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו במקרה של טעות או תקלה.
 3. במקרה שאחד מתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה לא יקוימו ו/או שיגיע לאימג'ין מידע לפיו ההרשמה לפעילות נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין, אימג'ין ו/או מי מטעמה תהיה רשאית להעביר את זכות ההשתתפות למשתתף אחר ו/או לבטל את ההשתתפות.

ג.      תיאור הפעילות

 1. הפעילות תחל ביום ד', 10.1.18 ותסתיים ביום ד', 31.1.18 (להלן: "תקופת הפעילות"). אימג'ין תהא רשאית לשנות/להאריך/לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 2. במהלך תקופת הפעילות, יוזמנו הגולשים להיכנס לעמוד האינסטגרם של ערוץ DIY, ולהעלות תמונה של מוצר שהם הכינו בעצמם – DIY למספר 41.
 3. התמונה חייבת להיות מקורית וחוקית לפרסום, כאשר אינה מפרה זכותו של צד ג' כלשהו ו/או עלולה לפגוע בצד ג' כלשהו.
 4. בסיום הפעילות תפנה החברה לזוכים ותבקש פרטי יצירת קשר. מסירת פרטי קשר היא תנאי למימוש הפרס. בהודעה יתבקש כל משתתף לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, כתובת אלקטרונית ומס' טלפון בו ניתן להשיג אותו. האחריות על מסירת הפרטים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף ולאימג'ין אין ולא תהיה כל אחריות על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על נוסחם ו/או הקלדתם.
 5. המשתתף מתחייב בעצם ביצוע הליך ההשתתפות ו/או מסירת הפרטים הנ"ל, כולו או חלקו, כי לא תהיה לו כל טענה כלפי אימג'ין ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע ו/או הליך ההרשמה.
 6. לאימג'ין שמורה הזכות לשנות את כללי הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 • מנגנון בחירת המשתתפים הנבחרים
 1. בתום תקופת הפעילות יבחרו שלושה (3) זוכים, מקום ראשון, מקום שני ומקום שלישי. הזוכים ייבחרו כך: בתום תקופת הפעילות ייבדקו כל התמונות שנשלחו באתר ובאינסטגרם. מתוך כלל התמונות יאותרו אלו , שייבחרו על ידי נציגי החברה שישמשו כשופטים, על פי שיקול דעתם הבלעדי וטעמם, כתמונות של היצירות היצירתיות והמושקעות ביותר ומתוכם ייבחרו שלוש היצירות היצירתיות והמושקעות ביותר ויוכרזו כזוכים.
 2. ככל שאימג'ין לא תצליח ליצור קשר עם משתתף נבחר בשל כך שפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו אינם מדויקים או אינם ברורים דיים, או מכל סיבה אחרת, היא תהיה רשאית להעביר את הפרס למשתתף הבא אחריו על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמי מהמשתתפים תהיה כל טענה בקשר לכך.

ה.     הפרסים

 1. זוכה אחד, שיבחר למקום הראשון, יזכה בחופשה זוגית בברצלונה למשך 2 לילות הכוללת טיסה ומלון על בסיס לינה וארוחת בוקר. הטיסה יכולה להיות באמצעות כל חברת תעופה. מימוש פרס זה יבוצע באמצעות תיאום מול ספק עליו תודיע החברה לזוכה. הזוכים במקום השני והשלישי יזכו בתלושי קנייה לרשתות שונות. (להלן: "הפרס").
 2. אם הזוכה בפרס הראשון יהיה מתחת לגיל 18, ניתן יהיה לממש את הפרס אך ורק בכפוף לקבלת אישור ההורים (או אפוטרופוס חוקי) בכתב, על אישור בנוסח שיועבר על ידי החברה. אם לא יינתן אישור כאמור בתוך 10 ימים – יחול האמור בסעיף 21 להלן, והזכיה תעבור למתמודד הבא בתור.
 3. ההודעה לזוכים תימסר בדרך שתבחר החברה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הודעה על הפרס למי מן הזוכים עקב אי – איתורו בכתובת שמסר ו/או מכל סיבה אחרת.
 4. מובהר, כי הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה. אימג'ין שומרת לעצמה את הזכות במהלך תקופת הפעילות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך או בעל ערך דומה אחר.
 5. היה ומכל סיבה שהיא לא יוכל זוכה לממש את הפרס ייבחר במקומו ע"י אימג'ין משתתף אחר, הבא בתור לזכייה עפ"י תנאי הזכייה המוגדרים בתקנון זה.
 6. מובהר, כי אימג'ין אינה אחראית כלפי הזוכים למימוש הפרס ו/או לתנאים בהם יסופק הפרס, וכן לאיכותו ו/או כל פגם, תקלה, קלקול או אי התאמה בקשר לפרס ו/או למימושו.
 7. מובהר כי עובדת זכייתו של משתתף בפרס במסגרת המבצע עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה ובעיתונות. בעצם ההשתתפות במבצע מסכימים המשתתפים שיפורסמו שמם, צילומם ותמונותיהם במסגרת פרסום כאמור, ללא הודעה נוספת על כך.
 8. במקרה שהגיע לידי אימג'ין מידע לפיו זכייה בפרס נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא אימג'ין רשאית שלא למסור את הפרס למשתתף כאמור ו/או לדרוש את הפרס חזרה ממי שזכה בו בנסיבות כאמור.

 

ו.       הוראות שונות

 1. הפעילות מאורגנת על ידי החברה בלבד, ואינה קשורה באופן ישיר ו/או עקיף עם הרשת החברתית אינסטגרם.
 2. אימג'ין תהא רשאית להודיע על הפסקת תהליך ההרשמה ו/או על ביטולו, לרבות ביטול הפעילות בכל עת ו/או בכל מקרה שתהיה מניעה על פי דין להמשיך את פעילות הפעילות.
 3. במקרה שהגיע לידי אימג'ין מידע לפיו ההשתתפות בכל אחד משלבי הפעילות כפי שפורטו לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא אימג'ין רשאית להעביר את זכות ההשתתפות למשתתף אחר ו/או לבטל את ההשתתפות ו/או לשלול את זכאותו לפרס.
 4. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ההתנהלות התקינה של הפעילות ו/או ההרשמה לפעילות בכל אופן שהוא ו/או כדי למנוע מילד מלהשתתף בהרשמה ו/או בפעילות, לא תהא למשתתפים ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אימג'ין ו/או מי מטעמה. אימג'ין ו/או מי מטעמה לא ישאו ולא ידרשו לשאת ולא ישפו ולא ידרשו לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתהליך ההרשמה ו/או הפעילות. משתתף ו/או גולש ו/או מתמודד לא יהא רשאי להעלות כלפי אימג'ין ו/או מי מטעמה כל טענה או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות, לרבות הפרסים.
 5. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. אימג'ין ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה מכל מין וסוג ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו בקשר ישיר או עקיף להשתתפותו בפעילות על כל שלביה.
 6. אימג'ין אינה אחראית לכל תקלה ו/או פגם ו/או נזק ו/או אי תקינות ו/או אי התאמה בקשר לפרס/ים והפרסים, טיבם ואיכותם.
 7. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי אימג'ין ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרסים כרוכים בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות ו/או עם הפרס.
 8. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט אימג'ין עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 9. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן שיפלו טעויות בניהול הפעילות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, וכן כי בחירת הזוכה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת את כל המשתתפים.
 10. על אף כל האמור בתקנון זה לעיל, אימג'ין שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול כלהלן – לקצר את תקופת ההרשמה ו/או תקופת הפעילות; לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההרשמה ו/או את תנאי ההשתתפות בפעילות ו/או את שלבי ההרשמה ו/או הפעילות ו/או את שלבי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ולבטל את ההרשמה ו/או הפעילות בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל גולש ו/או משתתף בפעילות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.

בהצלחה,

אימג'ין מדיה בע"מ

 

 

סגור לתגובות

Scroll To Top
the_post_id=10922